Regulamin Serwisu internetowego

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Warunki umowy
§5 Metody płatności
§6 Rękojmia
§7 Odstąpienie
§8 Postępowanie reklamacyjne
§9 Odpowiedzialność
§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§11 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§12 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:

a) w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) w § od 4 do 5 – został opisany proces nabycia Usług;
c) w § od 6 do 10 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;
d) w § od 11 do 12 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje
 1. Serwis internetowy – Serwis znajdujący się pod adresem niniejszej strony internetowej.
 2. Usługodawca – Właścicielem niniejszego Serwisu Internetowego jest Łukasz Miśkowiec, prowadzący działalność pod firmą LUKAS Łukasz Miśkowiec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr. NIP: 6842466771, REGON 360741737
 3. Adres Usługodawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Usługodawcy rozumie się przez to następujące dane:
  • a) siedzibę: Kombornia, ul. Dworska, nr 16, 38-420
  • b) adres mailowy: detailinglukas@gmail.com
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę.
 5. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa świadczenia usług – umowa o świadczenie usług w ramach działalności Usługodawcy, tj. szeroko pojęte usługi z zakresu kosmetyki samochodowej i autodetailingu, umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawca za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego określające: rodzaj i ilość usług znajdujących się w ofercie Serwisu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, oraz dane Klienta.
 8. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia.
 9. Czas realizacji – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Serwisu internetowego zostanie wykonane. Usługodawca informuje, że celem umówienia terminu realizacji usługi skontaktuje się z Klientem po opłaceniu Zamówienia.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Obniżki cen – ewentualne rabaty, PROMOCJE i obniżki cen można sprawdzić na wykresie przy wyświetlanej cenie produktu/usługi. Historia ceny możliwa będzie do obejrzenia przez 30 dni wstecz. Zapis cen następuje w sposób weryfikowalny i automatyczny.
 12. Ceny – ceny produktów/usług w Serwisie są stałe w danym czasie i nie wpływają na nie żadne algorytmy ustalania cen niezależnie jak klient trafia na stronę, jakich przeglądarek używa. Nie ma też znaczenia płeć, wiek itp
 13. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
§2 Postanowienia ogólne
 1. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Serwisie internetowym Usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu internetowego.
 2. Usługodawca oświadcza, że usługa jest zgodna z umową, w aspektach takich jak opis, rodzaj, jakość́, kompletność́ i funkcjonalność́.
 3. Usługodawca oświadcza że w związku z wejściem w życie w całej Europie rozporządzenia prawnego (z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa krajowego) dotyczącego opinii: przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie, muszą poinformować, czy i w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu/usługi lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie wymienione.
 4. Oświadczamy że opinie zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych klientów którzy zakupili i używali nasze produkty/usługi. Opinie zostały wystawione zgodnie z przesłaną prośba o ich wystawienie po potwierdzeniu że klient skorzystał z usługi. Przewidujemy możliwość importowania opinii zamieszczonych w zakładce Google w dziale wizytówki naszej firmy. Obiecujemy dopełnić wszelkich formalności i starań by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie a te wystawione nienależycie były usuwane.
 5. Obowiązkowe podstawy prawne w/w uregulowań:
  • a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, OJ L 328, 18.12.2019, s. 7–28.
  • b) Fałszowanie opinii w internecie – doświadczenia konsumentów, na podstawie badania PBS Sp. z o.o. na zlecenie UOKIK, publikacja dostępna https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17411
  • c) Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, z późn. zmianami).
  • d) Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, OJ C 526, 29.12.2021, s. 1–129.
  • e) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88, z późn. zmianami).
 6. Składając zamówienia w Serwisie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę.
 7. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
 8. Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługodawca, do którego dane kontaktowe zostały określone w paragrafie 1 punkt 3 niniejszego regulaminu.
 9. Każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  • a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Usługodawca prowadzi zbiór danych klientów w/w Serwisu;
  • b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Usługodawcę;
  • c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  • d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  • g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Klientowi zgodnie z punktem 9 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 11. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
 12. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
 13. Klient korzystający z Usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 14. Wszelkie ceny Usług podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto.
 15. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu, który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych.
 16. Przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 17. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.
 18. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:
  • a) niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
  • b) rękojmi za wady;
  • c) roszczenia regresowego do poprzedniego Usługodawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
  • d) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;
 19. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 20. Art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1 stycznia 2021 r. stosowane do jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c.
 21. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.
 22. Serwis Internetowy dąży, aby swoją działalność prowadzić zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami postępowania, a w szczególności normami etycznymi i zawodowymi, przedsiębiorców, w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych wynikających z ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2014 r. poz. 827).
§3 Warunki świadczenia usług
 1. Niniejszy Serwis internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Serwisu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 3. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.
 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Serwis moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 7. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
§4 Warunki umowy
 1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetlaną ofertą Serwisu internetowego określając usługi, które zamierza nabyć.
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu ,
  • b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Serwisu,
  • c) telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy.
 5. Po otrzymaniu zamówienia i opłaceniu usługi Usługodawca skontaktuje się z Klientem celem określenia warunków realizacji,
 6. Ważność usługi wynosi 6 miesięcy od dnia zakupu. Jeżeli klient w ciągu 6 miesięcy nie zgłosi się do Usługodawcy celem wykonania usługi na pojeździe, to Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia potrącenia z zapłaconej ceny 20 % środków za rezerwację. W takim przypadku Usługodawca zwraca Klientowi 80% wartości umowy na nr konta z którego dokonano wpłatę.
 7. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.
§5 Metody płatności
 1. Usługodawca umożliwia płatność w formie przedpłaty na rachunek bankowy.
 2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych (w tym w szczególności PayU, PayPal, Przelewy24).
 3. Usługodawca dopuszcza płatność ratalną, która możliwa jest za pośrednictwem operatora elektronicznych płatności, przy wyborze odpowiedniej opcji.
 4. Usługodawca dokumentuje sprzedaż zgodnie z żądaniem Klienta.
§6 Rękojmia
 1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę po 1 stycznia 2023- obowiązują ogólne terminy przedawnienia roszczeń tj. : „Art. 118 kodeksu cywilnego Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wykonania usługi Konsumentowi. Od 1 stycznia 2023 roku minimalny czas na reklamację z tytułu braku zgodności z umową wynosi 2 lata. Zgłoszenie o wadach należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Usługodawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Usługodawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 3. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad usługi, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Usługodawca, pojazd, na którym została wykonana usługa należy dostarczyć na adres siedziby Usługodawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Usługodawcy”) gdy tylko właściwości Produktu/Usługi na to pozwalają.
 4. Usługodawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Usługodawcę i uznaniem go za uzasadnione.
§7 Odstąpienie
 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • a) dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • b) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • c) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Usługodawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Usługodawcy.
 6. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 7. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 8. Usługodawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
  • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§8 Postępowanie reklamacyjne
 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega).
 2. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)”
 3. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Usługodawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji
§9 Odpowiedzialność
 1. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie je rozpowszechniania. Usługodawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że:
  • a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
  • b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
  • c) akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Usługodawcę, zezwala Usługodawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;
  • d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Klient nie jest uprawniony do:
  • a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
  • b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Serwisu.
 3. Zabronione jest w szczególności zamieszczanie przez Klient treści które:
  • a) zostały umieszczone z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • b) zostały umieszczone w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
  • c) naruszały prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
  • d) zostać uznane jako treści obraźliwe bądź stanowiące groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
  • e) naruszać słuszne interesy Usługodawcy;
  • f) zostać uznane jako rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • g) naruszały w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
  • a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
  • b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  • c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Usługodawca i Klient wyrażą na to zgodę.
§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami (zakup o charakterze zawodowym).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.
 4. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie usługi. Usługodawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
 5. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 7. Wszelkie spory między Serwisem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
§12 Postanowienia końcowe
 1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Właściciel Serwisu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
  • a) podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
  • b) osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
  • a) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
  • b) osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • c) dane będą przetwarzane w miejscach prowadzenia działalności Usługodawcy.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego Serwisu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
 7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 9. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  • a) zmiany przepisów prawa;
  • b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
  • c) zmiana kursu walut,
  • d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  • e) zmiany danych Usługodawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 11. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie Serwisu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 13. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 14. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 15. Klienci w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24-08-2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu Serwisowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Usługodawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu na stronie http://www.kancelaria-legato.pl/

Shopping Cart
×

Cześć

Porozmawiaj ze mną na whatsapp

× Jesteśmy na whatsapp